بازرگانی شیخ رضائی

تامین کننده نهاده های کشاورزی

کودهای NPK

 

کودهای کامل با دارا بودن سه عنصر اساسی نیترات , فسفات و پتاسیم نقش مهمی در رشد و محصول دهی گیاهان دارند.